text.skipToContent text.skipToNavigation

Ångerrätt för köp i webbshoppen på shop.grohe.com
 

Returpolicy

Ångerrätt

Du har rätt att upphäva det här avtalet inom fjorton dagar, utan att ange skäl.

Tidsgränsen för upphävande är fjorton dagar räknat från det datum då du eller tredje part som har utsetts av dig och som inte är transportföretaget har varorna i din/sin ägo.

För att kunna använda din ångerrätt måste du informera oss om din önskade retur på grohe@grohe.se för att få ett returnummer. Kontakta sedan

GROHE A/S
Kistagången 12
16440 Kista
Sverige
Telefon: +46 771-14 13 14
E-post: grohe@grohe.se

 
om att du vill upphäva avtalet genom en tydlig framställan (t.ex. ett brev som skickas via fysisk post, ett faxmeddelande eller ett e-postmeddelande). Du kan använda bifogat returformulär, men det är inte obligatoriskt.

För att tidsgränsen för retur ska anses ha följts är det tillräckligt att du skickar meddelandet om att du avser att använda din ångerrätt innan tidsfristen har löpt ut.

I följande fall upphör ångerrätten tidigare än vad som anges: Vid avtal om leverans av förseglade varor som inte är lämpade för retur, om deras förseglingar har tagits bort efter leverans av hygien- och hälsoåtgärder. Detta gäller alla GROHE -filter.

Konsekvenser vid retur

Om du upphäver det här avtalet återbetalar vi alla betalningar som vi har erhållit från dig utan dröjsmål, senast fjorton dagar räknat från det datum vi mottog ditt meddelande om upphävande av avtalet. Om inget annat har avtalats med dig använder vi samma betalningsmedel för denna återbetalning som den du använde för den ursprungliga transaktionen. Du kommer inte under några omständigheter att debiteras för denna återbetalning. Vi kan vänta med att göra återbetalningen tills vi har mottagit varorna i retur eller tills du har presenterat dokumentation som styrker att du har skickat tillbaka varorna, beroende på vilket av dessa alternativ som inträffar först. 

Du måste skicka tillbaka eller överlämna varorna till oss utan dröjsmål, dock senast fjorton dagar räknat från det datum du meddelar oss att du vill upphäva det här avtalet. Tidsgränsen anses ha följts om du skickar varorna inom fjorton dagar. De direkta kostnaderna för returnering av varorna bärs av dig.

Du behöver inte betala för varornas eventuella värdeminskning om inte en sådan värdeminskning beror på att du har kontrollerat varornas kvalitet, egenskaper och funktion utöver vad som är nödvändigt.

Ångerrätten gäller inte distansförsäljning av förseglade varor som av hälso- eller hygienskäl inte lämpar sig för retur om deras försegling har brutits efter leverans.


Returformulär

(Om du vill upphäva avtalet ber vi dig att fylla i det här formuläret och skicka tillbaka det till oss)

Till

GROHE A/S
Kistagången 12
16440 Kista
Sverige
Telefon: +46 771-14 13 14
E-post: grohe@grohe.se 

 

Jag/vi (*) upphäver härmed avtalet som har ingåtts av mig/oss (*) beträffande köp av följande varor (*)/tillhandahållande av följande tjänster (*):

Beställt (*)/mottaget (*) (datum)

Kundens namn

Kundens adress

Kundens namnteckning (endast om formuläret skickas utskrivet på papper)

Datum

(*) Radera om ej tillämpligt.

Returer

Vänligen fyll i dokumentet nedan vid returer, och bifoga sedan blanketten med din retur. Detta kommer att underlätta behandlingen av din retur.