text.skipToContent text.skipToNavigation

Allmänna köpvillkor för köp i webbshoppen på shop.grohe.com

1. Allmänt och köpvillkorens tillämpning

1.1. Alla varor och tjänster tillhandahålls enligt följande Allmänna köpvillkor (nedan kallade ”köpvillkoren”) i den version som är giltig det datum beställningen görs. Om inget annat avtalas skriftligen gäller inga andra affärsvillkor. 

1.2. Avtalsparten är

Grohe AG

Industriepark Edelburg

58675 Hemer, Tyskland

 

Telefon: +49 (0)2372 93-0

Fax: +49 (0)2372 93-1322

E-post: groheshop-de@grohe.com

 

(nedan kallad ”säljaren”).


1.3. Kunder enligt detta avtal kan vara både konsumenter och entreprenörer (nedan kallade ”kunder”). Kunden är en konsument om syftet med de beställda varorna eller tjänsterna inte främst kan hänföras till kundens kommersiella eller oberoende yrkesverksamhet. Entreprenörer däremot är alla fysiska personer, juridiska personer eller affärsmässiga partnerskap som agerar inom ramen för sin kommersiella eller oberoende yrkesverksamhet när de ingår avtalet.

2. Upprättande och tillämpning av avtal

2.1. När du har hittat önskad produkt kan du, utan skyldighet, undersöka den närmare genom att klicka på produktnamnet eller produktbilden. Du kan lägga artikeln i varukorgen genom att klicka på knappen ”In the shopping trolley”. Du kan närsomhelst och utan skyldigheter visa varukorgens innehåll genom att klicka på knappen [Varukorg]. Du kan ta bort eller ändra produkterna i varukorgen genom att klicka på ”Change” eller ”Delete”. Om du vill köpa produkterna i varukorgen klickar du på knappen ”To the check-out” i varukorgen.

2.2. Längre fram i beställningsprocessen anger du din faktura- och leveransadress under ”Your address”. I nästa steg visas en sammanfattning av dina beställningsuppgifter och du kan kontrollera alla uppgifter en gång till. Du kan rätta skrivfel genom att gå bakåt i webbläsaren eller genom att avbryta beställningen och börja om från början.

2.3. Som ett sista beställningssteg anger du din betalningsinformation under ”Type of payment and shipment” på en säker sida med SSL-kryptering. Du kan betala med kreditkort (vi accepterar Visa och MasterCard), debetkort eller handla på konto.

2.4. Både betalningsinformationen och din beställning skickas när du klickar på knappen ”Order with liability to pay”. Genom att skicka din order godkänner du att vi upprättar ett avtal med dig. Vi bekräftar avtalet genom att skicka en orderbekräftelse till din e-postadress och köpeavtalet träder i kraft.

3. 425g CO2 bottles - startkit och refill

3.1 GROHE Blue Starter kit 425 g CO2-flaskor (4 delar) - 40422000. Med köpet av en Grohe Blue-startuppsättning får du fyra 425g CO2-flaskor.

3.2 GROHE Blue Refill 425 g CO2-flaskor (4 delar) - 40687000. När du har tömt fyra 425g CO2-flaskor har du möjlighet att beställa samma mängd påfyllningar (4 flaskor). Denna påfyllningsuppsättning inkluderar påfyllning av de tomma flaskorna du har skickat in. Återlämnandet av en komplett uppsättning tomma CO2-flaskor (4 delar) krävs för påfyllning.

3.3 Återlämnande av tomma flaskor. Säljarens anvisningar syftar till att se till att försändelsen hanteras smidigt och att flaskorna är märkta som farligt gods. Om säljarens anvisningar inte följs, kan detta leda till att retursändningen inte tilldelas korrekt och bokas till din fördel. Returetiketten och ett klistermärke (för att täcka diamantsymbolen för farligt gods) kommer att skickas till dig när du beställer CO2-påfyllning. Returen kan endast hanteras av leverantören av sjöfartstjänster om diamantsymbolen för farligt gods är helt täckt. Alla korrekta returneringar av tomma flaskor registreras av oss och tilldelas på grundval av returetiketterna. En beställd påfyllning utlöses endast om motsvarande avkastning har bokats. De tomma CO2-flaskorna måste returneras inom 90 dagar efter det att orderbekräftelsen för en påfyllning har mottagits. Om denna tidsfrist inte uppfylls återbetalas det betalade beloppet automatiskt. Säljaren förbehåller sig rätten att debitera de administrativa utgifterna som uppkommer mot återbetalningsbeloppet.

3.5 Returkostnader. Säljaren ska bära kostnaden för att returnera tomma flaskor om returen görs i enlighet med säljarens anvisningar och om returetiketten som säljaren tillhandahåller används. I händelse av ofullständig retur och / eller skadade tomma flaskor kommer kostnaderna för returen och de skadade flaskorna att debiteras köparen. Skadat farligt gods får under inga omständigheter returneras. Dessutom förbehåller sig säljaren rätten att blockera köparen från ytterligare påfyllningsorder vid upprepade överträdelser av kraven för att returnera CO2-flaskor. Om du vill returnera CO2-flaskor oberoende av att du beställer ett påfyllningssæt, vänligen kontakta Webshops kundtjänst. Vi kan inte acceptera leveranser utan retur och kan inte ersätta eventuella fraktkostnader.

4. Lagring av avtalstext 

Vi sparar din beställning och de beställningsuppgifter du har angett. Vi skickar en orderbekräftelse med alla beställningsuppgifter till dig via e-post. Du kan också skriva ut både beställningen och våra Allmänna köpvillkor innan du skickar beställningen till oss.

5. Priser och fraktkostnader

5.1. Alla priser inkluderar moms men inte fraktkostnaderna. Vi levererar med PostNord eller en annan leverantör enligt dina önskemål.

5.2. Vid returnering av varor bär kunden de direkta kostnaderna för returnering av varorna.

5.3 Om köparen upprepade gånger inte hittas vid leveransen eller vägrar godkännandet, kommer fraktkostnaderna att debiteras köparen.

6. Leveransvillkor

6.1. Vi levererar endast inom Sverige.

6.2. Om inget annat anges på beställningen överlämnas varorna till transportföretaget senast 3 dagar efter att orderbekräftelsen har mottagits.

7. Betalningsvillkor

7.1. Betalning med kreditkort

Betalning kan ske med kreditkort (vi accepterar MasterCard och Visa) eller debetkort. Om du betalar med kreditkort debiteras ditt konto inte förrän orderbekräftelsen har skickats till dig.

7.2. Betalning via Paypal

Du betalar fakturabeloppet via den webbtjänsten Paypal, Paypal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (nedan kallat ”Paypal”), i enlighet med Paypals användarvillkor, som du hittar på: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full. I princip måste du vara registrerad där eller registrera dig vid första användningstillfället, legitimera dig med dina användaruppgifter och bekräfta betalningsinstruktionerna till oss (ett möjligt undantag är gäståtkomst). Mer information ges under beställningsprocessen.

7.3. Ägande, kvarhållning och innehållande av betalning

1. När det gäller konsumenter äger vi den köpta varan tills fakturabeloppet har betalats i sin helhet. Om du är en entreprenör som utövar din kommersiella eller oberoende yrkesverksamhet eller en juridisk person enligt offentlig rätt äger vi den köpta varan tills alla utestående fordringar inom ramen för affärsrelationen med köparen har reglerats. Eventuell rätt till säkerheter kan överföras till tredje part.

2. Du har inte rätt att kvarhålla medel om inte dina motfordringar har fastställts enligt domstol eller har godkänts eller inte bestridits av oss. Du har inte heller rätt att innehålla betalning om inte din motfordran baseras på samma avtalsförhållande.

8. Garanti

8.1. Om den köpta varan har ett betydande fel gäller tillämpliga rättsliga bestämmelser som princip. Det innebär att du kan kräva att dessa efterlevs (d.v.s. ny leverans eller åtgärdande av felet enligt dina önskemål). Om andra rättsliga föreskrifter gäller har du rätt till ett lägre köpbelopp eller rätt att upphäva avtalet. För ersättningskrav på grund av produktfel gäller även bestämmelserna i punkt 10 i dessa Allmänna köpvillkor, i tillägg till eller som avvikelse från de rättsliga föreskrifterna.

8.2. Om en ny vara tillhandahålls är vi endast skyldiga att bära de kostnader som är nödvändiga för detta (i synnerhet transportkostnader, tullar samt arbets- och materialkostnader) förutsatt att dessa inte ökar på grund av att varan har flyttats till huvudkontoret eller ett filialkontor tillhörande den kund till vilken varan levererades. Detta gäller inte vid hänskjutning enligt § 478 i BGB.

8.3. Garantitiden löper ut i enlighet med gällande lag.

8.4. Följande är inte betydande fel: slitage på grund av användning eller andra naturliga processer; varornas kvalitet eller skador som uppstår på grund av felaktig hantering, förvaring eller installation efter överföring av risk; bristande efterlevnad av monterings- eller skötselanvisningar; för stor belastning eller överdriven användning; bristande underhåll och skötsel; varornas kvalitet eller skador som uppstår på grund av force majeur eller extern påverkan som inte beskrivs i avtalet eller på grund av att varorna används på ett sätt som inte överensstämmer med normal tillämpning eller den användning som beskrivs i avtalet.

9. Ansvar för skador och ersättning för utgifter

9.1. Skadeersättning beviljas ej. Undantag är ersättning för dödsfall, fysiska skador eller nedsatt hälsa som beror på överträdelse av väsentliga avtalsskyldigheter och för ansvar för andra förluster, som uppstår på grund av att leverantören eller leverantörens juridiska företrädare eller ställföreträdande ombud med uppsåtlighet eller genom grov försummelse inte har fullgjort sina skyldigheter. Väsentliga avtalsskyldigheter är sådana som måste fullgöras för att avtalets syfte ska uppnås.

9.2. Om väsentliga avtalsskyldigheter inte fullgörs är vi endast ansvariga för de skador som normalt kan förutses inom ramen för avtalet och om de har uppstått på grund av försumlighet, om det inte rör sig om ersättning för skador som du har drabbats av på grund av dödsfall, fysisk skada eller nedsatt hälsa.

9.3. Begränsningarna enligt punkt 8.1. och 8.2. gäller även till förmån för våra juridiska företrädare, vår personal samt våra medarbetare, anställda och ställföreträdande ombud om ersättningskrav framförs direkt till dessa personer.

9.4. Ansvarsbegränsningarna enligt punkt 8.1. och 8.2. gäller inte om vi uppsåtligt har dolt defekten eller gett skriftliga garantier avseende varans kvalitet. Detsamma gäller om vi har gjort en skriftlig överenskommelse med dig beträffande varans kvalitet. Bestämmelserna enligt produktansvarslagen påverkas ej.

9.5. Om ansvarsbegränsningen inte gäller krav baserade på producentansvar enligt § 823 i BGB begränsas vårt ansvar till den ersättning som betalas ut av försäkringsbolaget. Om så inte sker eller endast sker till en del är vi ansvariga upp till försäkringsbeloppet. Detta gäller inte vid skuld för eventuell(a) dödsfall, fysiska skador eller nedsatt hälsa.

9.8. För bestämmelserna ovan gäller inte omvänd bevisbörda.

10. Kundtjänst och tvistlösning

10.1. Vid eventuella frågor, invändningar eller klagomål kan du kontakta vår kundtjänst måndag till torsdag kl. 8.00–16.00 samt fredagar kl. 8.00–15.30 på telefonnummer +46 (0)771-141314. Du kan också skicka e-post till grohe@grohe.se.

10.2. Webbaserad tvistlösning: Europeiska kommissionen har en webbplattform för tvistlösning via internet. Den hittar du på http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

GROHE deltar inte i tvistlösningsprocesser som bedrivs via konsumentorganisationer.

11. Tillämplig lag och behörig domstol

11.1. Tysk lag ska gälla och äger företräde framför FN:s handelsregler.

11.2. Om kunder ingår avtalet för syften som inte kan hänföras till deras yrkesverksamhet eller kommersiella verksamhet (konsumenter) påverkar detta val av lagstiftning inte den nationella lagstiftningen i det land där kunden är bosatt på så sätt att denna nationella lagstiftning äger företräde.

11.3. Alla ärenden rörande varor och betalningar samt alla eventuella tvister som uppstår mellan oss och kunder med anledning av de avtal som upprättas mellan oss och kunder ska avgöras i Düsseldorf.

§ 12 Villkor vid inlösning av rabattkoder

GROHE erbjuder rabattkoder med en viss giltighetstid som en del av reklam och särskilda kampanjer. Enskilda produkter kan uteslutas från rabattkampanjerna.

12.1 Giltighet och användning. Rabattkoder är endast giltiga under den angivna perioden och kan endast användas och lösas in en gång under en orderprocess för de artiklar som erbjuds på shop.grohe.com/sv_SE. Efter det förlorar rabattkoden sin giltighet. En förlängning är inte möjlig. Endast en rabattkod kan användas per order och kund. En kombination av olika rabattkoder är inte möjlig.
Genom att ange verifikationskoden i det angivna fältet i kundvagnen kan du lösa in rabatten innan orderprocessen är klar. En kontant betalning, en ränteberäkning eller retroaktiv kreditgivning på redan placerade ordrar är inte möjlig. Rabattkoder kan inte överföras till ett annat kundkonto. Av administrativa skäl är det inte möjligt att återbetala eventuella innestående krediter. Rabattkoder kan inte krediteras mot fraktkostnader.
Återförsäljning av rabattkoder eller överlåtelse till tredje part är inte tillåtet. Om vi misstänker att en rabattkod missbrukas på något sätt (t.ex. säljs vidare eller delas med andra), kan vi avskriva din rabattkod och/eller stänga ditt kundkonto utan att informera dig.
Vi förbehåller oss rätten att när som helst och utan förvarning avsluta kampanjer och rabatter."

12.2 Minsta ordervärde. Om och i vilken utsträckning ett minsta ordervärde krävs för att lösa in rabattkoden anges alltid i de specifika användningsvillkoren för respektive rabattkod. Om det lägsta ordervärdet underskriders genom returnering av artiklar förbehåller sig GROHE rätten att fakturera skillnaden mellan ordern med rabattkoden och ordern utan rabatt.

12.3 Retur av artiklar. Om du nyttjar din returrätt återbetalas det reducerade ordervärdet. Återbetalning eller ersättning av rabatten är inte möjlig.

13. Övrigt

13.1. Avtalsspråket är engelska.

13.2. Om någon eller några av bestämmelserna i dessa köpvillkor inte är tillämpbara ska detta inte påverka tillämpbarheten för resten av avtalet. Om bestämmelserna inte är tillämpbara ska avtalets innehåll regleras enligt rättsliga bestämmelser.

09.04.2020